2023-10-02, Pirmadienis 
   Naujienos   >>

Naujienos
Projektas ,,Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva‘‘, Nr. 614210-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA3-AL-AGENDA

12-14 balandžio surengtos diskusijos savivaldybių suaugusiųjų švietimo koordinatoriams

Publikuota: 2021-04-26 | Autorius: Nijolė Lisevičienė


VšĮ Trakų švietimo centras šių metų balandžio 12 dieną (Klaipėdos, Marijampolės Tauragės ir Telšių apskričių savivaldybių), balandžio 13 dieną (Alytaus, Kauno ir Šiaulių apskričių savivaldybių) ir balandžio 14 dieną (Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių savivaldybių) surengė diskusijas neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriams.

Diskusijų tikslas – aptarti nacionalinių suaugusiųjų mokymosi priemonių įgyvendinimą regionuose, pasidalinti gerąja patirtimi savivaldybės lygiu, pristatant suaugusiųjų švietimo problemas ir jų sprendimo būdus.

Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėjas Saulius Samulevičius pasveikino susirinkusius į diskusijas savivaldybių atstovus, kurių tarpe ir savivaldybių administracijų atstovai ir savivaldybėms pavaldžių įstaigų darbuotojai, kuriems deleguota koordinuoti savivaldybėse suaugusiųjų švietimą.

Lietuvos suaugusiųjų neformaliojo švietimo taryba, kurios pirmininke išrinkta Nora Pileičikienė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė pristatė išrinktos tarybos kompetenciją, funkcijas ir vaidmenį, bei iškėlė klausimą, kaip stiprinti koordinatorių vaidmenį savivaldybėse tobulinant nacionalinius neformalųjį švietimą reglamentuojančius teisės aktus.

Giedrius Steponavičius, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ metodininkas, diskusijos dalyviams pristatė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų savivaldybėse tyrimo apžvalgą: jų tikslus, veiklos formas ir turinį, problemas ir iššūkius.

Tyrimo metu atskleisti tokie įvykę geri pokyčiai, pažymint, kad dauguma savivaldybių įgyvendina Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros priemonę, kuriai kasmet skiriamas didesnis ar mažesnis dėmesys bei finansavimas. Dalyje savivaldybių tarybų yra įkurtos koordinacinės tarybos, o parengti strateginiai ir planavimo dokumentai iš esmės atitinka nacionaliniuose dokumentuose fiksuojamus prioritetus ir nurodomas veiklos kryptis.

Tačiau atskleita nemažai trūkumų. Nors teisės aktuose yra įvardijami uždaviniai susiję su mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra, bet šiems uždaviniams įgyvendinti pasirenkamos priemonės nėra orientuotos į darbo rinkos ir asmenų profesinio tobulinimosi poreikių patenkinimą – jos skirtos suaugusių asmenų laisvalaikio užimtumui organizuoti ir bendriesiems įgūdžiams tobulinti.

Dauguma su švietimo tematika dirbančių institucijų / įstaigų koncentruojasi į darbą su priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais ir jaunimu, bet ne susuaugusiais asmenimis. Savivaldybėms būdingas nepakankamai išplėtotas su suaugusiais asmenimis dirbančių įstaigų / organizacijų tinklas. Savivaldybėse siūlomos daugiau užimtumo ir bendrųjų kompetencijų gerinimui. Taip pat dalyje savivaldybių yra mažas suinteresuotų šalių dalyvavimas arba visai nedalyvavimas svarstant klausimus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio profesinio mokymo tema. Savivaldybės administracijos padaliniuose ir savivaldybės įstaigose suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam profesiniam mokymui nesant dažna tema, suinteresuotos šalys greičiau nedalyvauja minėtų įnstitucijų ir įstaigų veikloje, nors žino tokią galimybę esant, bet neteikiamos tikslinės profesinio tobulėjimo paslaugos arba tokių paslaugų pasiūla savivaldybėse yra labai ribota.

Nepaisant to, kad savivaldybėse prieinamų suaugusiųjų švietimo ir tęstinio profesinio mokymo paslaugų pasiūla yra santykinai maža, informacija apie jų teikimą nėra koncentruota nei viename iš bendruomenei viešai prieinamų informavimo kanalų. Nepaisant to, kad jiems aktualią informaciją bendruomenės atstovai randa, tos nedažnos žinutės nėra išsamios ir pakankamai aiškios.

Atlikus tyrimą patektos rekomendacijos. Siūloma išlaikyti bazę, kuri tinkama suaugusiųjų švietimo ir tęstinio profesinio mokymo paslaugoms plėtoti. Taip pat būtia kaupti informaciją, vykdyti tyrimus, analizes ar apklausas, kurias atliekant surinktos informacijos pagrindu būtų identifikuotos aiškios problemos / poreikiai ir būtų nustatytas joms / jiems išspręsti / išpildyti reikalingų lėšų poreikis, kuris būtų numatomas finansavimo planuose, argumentuotai apginamas svarstant kasmetinį savivaldybės biudžetą ir skiriamas. Nustatytos preliminarios sritys, kuriose turėtų būti sukurta tęstinio profesinio mokymo paslaugų pasiūla, tai: apgyvendinimo paslaugos; maitinimo paslaugos; sveikatinimo paslaugos; grožio paslaugos.

Daugiau iniciatyvos galėtų kilti ypatingai iš savivaldybių, jų švietimo skyrių, kurių strateginiuose ir planavimo dokumentuose yra vos kelios nuostatos suaugusiųjų švietimo ir tęstinio profesinio mokymo tema. Savivaldybių administracijų skyrių veiklos planuose šioms temoms dėmesio skiriama nepakankamai. Taip pat nevykdomi tęstiniai suaugusiųjų švietimo ir tęstinio profesinio mokymo tyrimai, o taikomų priemonių įgyvendinimo duomenys nėra kaupiami ir sisteminami. Neatliekamas ir priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimas.

ŠMPF atstovės dr. Valuckienė ir Urtė Savickienė pristatė diskusijos dalyviams programos ,,Erasmus+‘‘suaugusiųjų švietimo sektoriaus tarptautinio mobilumo poveikis, rezultatyvumas ir tinkamumas.

Donata Kavoliūnienė, ŠMPF profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus vadovė pakvietė diskusijų dalyvius aktyviau dalyvauti ,,Erazmus +‘‘ naujame kvietime ir teikti paraiškas.

Edita Trečiokienė, ŠMPF mokymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus projektų koordinatorė pristatė ,,Nordplus Adult‘‘ ir kitų projektų galimybes suaugusiųjų švietimui plėtoti bei neformaliajam profesiniam mokymui ir nuotolinio mokymosi elektroninę EPALE programą. Diskusijas apibendrinant galima teigti, kad tikslas pasiektas. Pasidalinta patirtimi, o Lietuvos suaugusiųjų neformaliojo švietimo taryba susipažino su suaugusiųjų švietimo situacija šalyje, atskirose savivaldybėse. Dalis savivaldybių šios veiklos nefinansuoja bei nesteigia koordinatoriaus pareigybės. Dėl esamos situacijos Taryba turi teisę ir galimybę dėl trūkstamų dokumentų parengimo kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją, o dėl veiklos gerinimo savivaldybėse - į Lietuvos savivaldybių asociaciją. Būtina ieškoti veiksmingesnių priemonių, įgalinančių veikti: MK suaugusiems steigimas, metodinių rekomendacijų koordinatoriams parengimas ir kt. ŠMPF pristatytos programos paskatino rengti projektus suaugusiųjų švietimui.

Diskusijų moderatorė Nijolė Lisevičienė

Nuotraukose – akimirkos iš vykusių diskusijų.
Akimirkos iš mūsų gyvenimo


Vyksta registracija į renginius

  •    

Edukacinės patirties bankas

  •    

Mums svarbi Jūsų nuomonė

  •    


VšĮ Trakų švietimo centras kvieča savanoriauti


Kalendorius


SPALIS
Pr A T K Pn Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00 - 17:00
Antradienis 8:00 - 17:00
Trečiadienis 8:00 - 17:00
Ketvirtadienis 8:00 - 17:00
Penktadienis 8:00 - 15:45
Šeštadienis -
Sekmadienis -
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

  •